تریلی کمرشکن

تریلرهای کمرشکن مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک

تریلی کمرشکن
سـاختار شاسی
شاسـی و قطعـات فلـزی سـاخته شـده از فـوالد بـا اسـتحکام بـاال S500MC همـراه بـا جـوش اتومـات در فیکسـچر مخصـوص عـدد مـحــور 11 تـنـی اروپــایـی بـا یـک مـحــور مـجـهـز بـه سـیـســتم بــاالرونـده / نوع مـحـور: 3
سیسـتم ترمـز
برنـد knorr یـا Wabco سـاخت آلمـان یـا Haldex سـاخت سـوئد بـا شـیر اتوماتیـک بـه همراه بوسـتر جفـت و سیسـتم EBS و RSP(سیسـتم الکترونیکـی ضـد بلوکـه ترمـز و ضـد واژگون شـدن(
پایه توقفها
در جلو با ظرفیت دینامیکی 24 تن و استاتیکی 50 تن و در عقب با ظرفیت استاتیکی 45 تن
رنــگ شاســی
ابتــدا مطابــق اســتاندارد 5.SA2 شاتبالســت شــده، ســپس بــا مــواد مخصــوص شستوشــو شــده و بعـد از یـک الیـه آسـتر اپوکسـی، رنـگ نهایـی از جنـس پلـی اورتـان زده میشـود
سیسـتم بـرق
دارای کلیـد 7 پـل و 15 پـل بـا بـرق 24 ولـت چراغهـای عقـب و بغـل برنـد Aspock سـاخت اتریـش و المپهـای LED و سیسـتم هشـدار دنـده عقـب مطابـق اسـتاندارد جهانـی اینچی برند JOST ساخت آلمان به همراه فلنج مخصوص
میل ریش
یک عدد 2 5.70R17 دارای گارانتی شرکت سازنده
الستیک
16 حلقه الستیک 245
رمپ عقب
دو عدد بـا سیـستم هیدرولیک با عرض 750 میلـیمتر و ظـرفیت 60 تن با ارتفاع 3108 میلیمتر
الا بر محور جلو بصورت اتومات
جعبه طرح مارال
قلاب های بار و قلاب مهار
2 عدد دنده پنج
دارای گارد محافظ بغل
جای کپسول آتش نشانی
دارای 4 عدد نشانگر جانبی احتیاط در زمان حمل بار ترافیکی عریض
زاپاس بند
دارای قفل پارک
سپر عقب

دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک
رینگ و لاستیک زاپاس به سفارش مشتری

نظرات

نام*