مارال صنعت جاوید

مارال صنعت جاوید


شــرکت توليـدی و صنعتـی مــارال صـنـعــت جـاويــد بـا نـام تجاری مــارال تـريـلــر در شهرستان اروميه مرکــز اســتان آذربایجــان غربــی و در همسـایگی چهـار کشـور ترکيـه، آذربايجــان، ارمنســتان و عــراق واقــع شــده ودر زمينــی بــه مســاحت 000.100 متـر مربـع و زيربنايـی در حـدود 000.60 متر مربع تاسـیس شـده اسـت و در حـال حاضـر 650 نفـر در بخشـهای مختلـف شـرکت بطـور مسـتقيم مشـغول بـکار ميباشـند.

راه اندازی

1368
شرکت توليدی و صنعتی مارال صنعت جاويد

شرکت توليدی و صنعتی مارال صنعت جاويد

شرکت توليدی و صنعتی مــارال صـنـعــت جـاويــد بـا نـام تجاری مــارال تـريـلــر در شهرستان اروميه مرکــز اســتان آذربایجــان غربــی و در همسـایگی چهـار کشـور ترکيـه، آذربايجــان، ارمنســتان و عــراق واقــع شــده ودر زمينــی بــه مســاحت 000.100 متـر مربـع و زيربنايـی در حـدود 000.60 متر مربع تاسـیس شـده اسـت و در حـال حاضـر 650 نفـر در بخشـهای مختلـف شـرکت بطـور مسـتقيم مشـغول بـکار ميباشـند.
ايـن شـرکت بـا داشـتن سـابقه ای بـا بيـش از ربع قـرن در امر سـاخت و توليـد انـواع تریلـر مطابـق بـا اسـتانداردهای روز جهـان توانسـته بـه
یکـی از بزرگتریـن و معتبرتریـن برندهـای تولیـد کننـده تریلر در کشـور و منطقـه تبدیـل شـود و با بـه كاربـردن طراحـی مـدرن روز دنيا، اسـتفاده
از ماشـين آالت و تكنولـوژی پيشـرفته كشـورهای اروپایـی ، بـا بكارگيری پرسـنل متخصـص و مجـرب و نيـز اسـتفاده ازمـواد اوليـه برتـر اروپايی
، توانسـته اسـت محصوالتـی توليـد نمايـد كـه كيفيـت آنهـا توسـط مراكـز تحقيقاتـی مرجـع ايرانـی و اروپايـی بـه تأیيـد رسـيده اسـت.
بـر اسـاس هـدف اصلـی شـرکت کـه توليـد بـا کيفيـت، تکريـم اربـاب رجـوع و جلـب رضايـت مشـتريان اسـت، دريافـت گواهينامـه نشـان
ملــی اســتاندارد بــرای تمامــی محصــوالت توليــدی و گواهينامــه ISO 2015:9001 ,ISO 2018:10002 ,ISO 2018:10004 ,ISO 2015:14001 ابتــدای راه تلقـی شـده و تأييـدی برای تـداوم حرکت در مسـير پيشـرفت ميباشـد.
در ســاخت كليــه محصــوالت ايــن شــركت از قطعــات معتبرتريــن شـركتهای اروپايـی اسـتفاده مـی شـود و مشـتريان شـركت به سـهولت مـی تواننـد در نقـاط مختلـف كشـورهای اروپايی و آسـيايی بـه قطعات و لـوازم يدكـی مـورد نيـاز دسترسـی پيـدا نماينـد در ایـن راسـتا مراکـز
خدمـات پـس از فـروش در اقصـی نقـاط کشـور و مسـیرهای ترانزیتـی بـا بهـره گیـری از ابـزار و امکانـات متنـوع بـرای ارائـه خدمـات تـدارک
دیـده شـده اسـت. محصـوالت سـاخت شـرکت شـامل انــواع تريلـر کفـی، تريلـر چـادری، تريلـر جامبـو، تريلر کمپرسـی، تريلر کمرشـکن، تريلـر تانکر، تريلـر کانتينر بـر، تريلـر يخچالـی و تريلرهـای ويـژه حفـاری و بـا کاربردهـای خـاص در انــواع دو محــور، ســه محــور و چهــار محــور بــه گونــه هــای تــک السـتيک و جفـت السـتيک ميباشـد و بـا کادر مجـرب خـود آمادگـی و تـوان سـاخت هـر نـوع سفارشـی را دارا ميباشـد.
ً بعنوان در واحدهـای فنـی، مهندسـی و واحـد کنترل کيفيـت که متعـددا واحـد نمونـه منطقـه و کشـور انتخـاب گرديـده از آخرين اسـتانداردهای جهـان جهـت طراحـی و کنتـرل محصـوالت اسـتفاده ميگـردد. ماشـين آالت و تجهيـزات مـورد اسـتفاده در شـركت از قبيـل دسـتگاههای بـرش پالســما، دســتگاه جــوش ربــات، دســتگاههای پيشــرفته الكترونيكــی، گيوتيــن خــم و دســتگاه تســت محــور همگــی از نــوع CNC بــوده و ســالنهای رنــگ شــركت مجهــز بــه سيســتم شــات بالســت بــوده و نقاشـی محصـوالت بـا اسـتفاده از روش الكترواسـتاتيك انجـام ميگردد.

مهندسی شده برای حمل و نقل

تلاش هوشمندانه با دانش فنی تیم مهندسی مارال باعث تولید محصولاتی شده که تمام نیاز های رانندگان را برطرف نماید

کیفیت ساخت بالا

استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مهندسی شده باعث استهلاک پایین محصولات مارال شده

خدمات گسترده پس از فروش

۲۰ مرکز خدمات فروش و پس از فروش در سراسر ایران جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر و سریع به رانندگان

به فکرتان هستیم

ضمانت نامه معتبر مارال به مدت ۱۲ ماه (۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ) اطمینان خاطر را برای رانندگان به ارمغان می آورد.