تریلی یخچالی

تریلی یخچالی سه محور

تریلرهای یخچالی سه محور مارال
بیشتر

تریلی یخچالی سه محور ( با دیواره یک پارچه)

نسل جدید تریلرهای یخچالی سه محور مارال با دیواره های یکپارچه
بیشتر