تریلی های کمپرسی

تریلی کمپرسی 34 متر مکعبی سه محور طرح مارال

تریلر کمپرسی 34 متر مکعبی سه محور مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک
بیشتر

تریلی کمپرسی 24 متر مکعبی سه محور آلمانی

تریلر کمپرسی 24 متر مکعبی سه محور مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک
بیشتر