تریلی های تانکر حمل گاز مایع

تریلی تانکر ال پی جی سه محور گردن قویی

استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست های هیدروستاتیک، مايعات نافذ، التراسونيک و راديوگرافی
بیشتر

تریلی تانکر ال پی جی سه محور استوانه ای

استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست های هیدروستاتیک، مايعات نافذ، التراسونيک و راديوگرافی
بیشتر