تریلی های بغلدار

تریلی بغلدار سه محور با قابلیت کمپرسی به طرفین و اتصال محور چهارم

این نوع از تریلرهای بغلدار مارال با توجه به نوع کاربری دارای تنوع بالا به لحاظ ساخت بوده و با توجه به نیاز مشتری در ابعاد مختلفی از نظر طول ) 12.5 متر الی 13.25 متر( ، حجم ) 46 متر مکعب تا 63 متر مکعب( و ارتفاع از ) 1.7 متر الی 2 متر( قابل سفارش برای تولید می باشد.
بیشتر

تریلی بغلدار سه محور

این محصول در دو انداره 13.6 متر و 12.6 متر بر حسب نیاز قابلیت سفارش دارد
بیشتر