تریلرهای کمپرسی

MRL DS00002-34m - تریلر کمپرسی

تریلر کمپرسی 34 متر مکعبی سه محور مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک
بیشتر

MRL DS00002-24m - تریلر کمپرسی

تریلر کمپرسی 24 متر مکعبی سه محور مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک
بیشتر