تریلرهای تانکر حمل سوخت

MRL TK3 - تانکر حمل سوخت

تریلرهای تانکر حمل سوخت (چهار مواد) سه محور مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک
بیشتر