تریلرهای بونکر حمل سیمان

MRL BN3-8220 - بونکر حمل سیمان

دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست در فشار 2 بار
بیشتر

MRL BN3-9700 - بونکر حمل سیمان

دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست در فشار 2 بار - MRL BN3 v2
بیشتر

MRL BN3-6585 - بونکر حمل سیمان

دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست در فشار 2 بار - MRL BN3 v3
بیشتر