تریلرهای بغلدار

MRL TKB3 - تریلر بغلدار

تریلرهای بغلدار سه محور مارال با قابلیت کمپرسی از طرفین مناسب برای حمل غلات و بارها بصورت فله ای
بیشتر