گزارش تصویری بازدید مدیران واحدهای‌ صنعتی شهرستان ارومیه

گزارش تصویری بازدید مدیران واحدهای‌ صنعتی شهرستان ارومیه از ظرفیت‌ها و امکانات گروه صنعتی مارال - 17 بهمن ماه 1397