گزارش تصویری بازدید مدیران واحدهای‌ صنعتی شهرستان ارومیه
گزارش تصویری بازدید مدیران واحدهای‌ صنعتی شهرستان ارومیه از ظرفیت‌ها و امکانات گروه صنعتی ...
گزارش تصویری بازدید مدیران واحدهای‌ صنعتی شهرستان ارومیه
گزارش تصویری بازدید مدیران واحدهای‌ صنعتی شهرستان ارومیه از ظرفیت‌ها و امکانات گروه صنعتی ...