[[فرم درخواست نمایندگی]]
[[مشخصات متقاضی]]
[[نوع نمایندگی]]
[[میزان توانایی و کارایی متقاضی]]
[[فعالیت فعلی]]
[[مشخصات و امکانات فروشگاه]]
[[مشخصات حقوقی ملک]]

آدرس كارخانه : اروميه كيلومتر 10 جاده مهاباد

تلفن 04433381821 الی 40

 

فاكس : 04433383850-04433383852