لیست نمایندگان استان تهران
تهران
مدیر عامل : ظهیر سلگی
تلفن 09183519895
فکس 08133238983
وبسایت
ایمیل
آدرس تهران: شهرک کامیونداران/ بلوار پیامبر/روبروی اولین دور برگردان/سمت چپ/دفتر فروش مارال صنعت