لیست نمایندگان استان خراسان رضوی
مشهد
مدیر عامل : جلیلی
تلفن 09151158638
فکس 05133928820-1
وبسایت
ایمیل
آدرس مشهد/شهرک صنعتی طرق/خیابان کارآفرین/ نمایندگی مارال صنعت جاوید
مشهد
مدیر عامل : مرتضی بادین
تلفن 09151114277
فکس 05133927068
وبسایت
ایمیل
آدرس مشهد/ شهرک صنعتی طرق/ بین کارافرین 6 و 8 / پلاک 6 دفتر: شهرستان خواف/ شهر نشتیفان/ حاشیه بلوار امام رضا
مشهد
مدیر عامل : محمد ستاری
تلفن 09151153318
فکس 05133929203
وبسایت
ایمیل
آدرس شهرک صنعتی طرق /خیابان کارافرین/ روبروی کارافرین 5 /نمایشگاه ستاری