لیست نمایندگان استان خراسان شمالی
گرمه
مدیر عامل : محمدنقی علیپور
تلفن 09155840889
فکس 05832500278
وبسایت
ایمیل
آدرس خراسان شمالی /گرمه /بلوار امام رضا /نمایندگی مارال علیپور
بجنورد
مدیر عامل : بهمن صباغ
تلفن 09151840213
فکس 05834220469
وبسایت
ایمیل
آدرس بجنورد/جاده مشهد/ بعد از پمپ بنزین بهادری/ نمایندگی بهمن صباغ
گرمه
مدیر عامل : جلالیان
تلفن 09151840102
فکس 05832420034
وبسایت
ایمیل
آدرس خراسان شمالی/بجنورد/جاده مشهد/ روبروی دور برگردان دوم/ نمایشگاه جلالیان