لیست نمایندگان استان گلستان
گنبد
مدیر عامل : حسن امیری
تلفن 09111722001
فکس 01733382162
وبسایت
ایمیل
آدرس گنبد کاووس/ امام خمینی جنوبی /نرسیده به شرکت نفت مرکزی/ فروشگاه امیری