لیست نمایندگان استان فارس
شیراز
مدیر عامل : جعفری
تلفن 09171280074 / 09171284464
فکس
وبسایت
ایمیل
آدرس استان فارس/شهرستان مرودشت/ 20متري بيمارستان/ جهارراه دوم/ ده متري سوم/ سمت چپ درب چهارم
شیراز
مدیر عامل : رضایی
تلفن 09173121025
فکس 07137212525
وبسایت
ایمیل
آدرس شیراز/ بلوار خلیج فارس/ بعد از پل کمر بندی /حد فاصل کمربندی و پلیس راه پل فتا/ نمایشگاه ستاره جنوب