لیست نمایندگان استان آذربایجان غربی
سلماس
مدیر عامل : معصوم عبادی
تلفن 09141435643
فکس 04435225066
وبسایت
ایمیل
آدرس سلماس : جاده طسوج/ روبروی نمایندگی سایپا منصوبی